×
Blog
Prawników DLB Legal
Proces komercjalizacji wyników badań naukowych

Wzrost gospodarczy w znacznym stopniu determinowany jest przez sukcesywny rozwój zarówno przedsiębiorstw działających w różnych branżach produkcyjno-usługowych, jak i sfery naukowo-badawczej....

Czy zapłata kary umownej wiąże się z koniecznością wykazania szkody poniesionej przez wierzyciela?

Władze pewnego szpitala stwierdziły fakt nienależytego wykonania umowy dostawy przez wykonawcę tej umowy. Nienależyte wykonanie umowy w tym wypadku polegało na nieterminowej dostawie...