Prawnicy DLB Legal szanują poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://www.dlblegal.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez DLB Legal danych osobowych, w zakresie dotyczącym prowadzonej Kancelarii oraz strony internetowej https://www.dlblegal.pl.

____________________________________________

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka DLB Legal Drabot i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach, dalej zwana „DLB Legal”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez skorzystanie z jednego z poniżej wymienionych sposobów:

  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@dlblegal.pl
  2. telefonicznie: + 48 32 282 30 76
  3. przesyłką listową na adres: ul. Kościuszki 22/5, 44-100 Gliwice

 

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania strony internetowej

1.    W różnych obszarach strony internetowej https://www.dlblegal.pl Prawnicy DLB Legal mogą prosić Klientów i wszystkich odwiedzających tę stronę o przekazanie informacji i danych umożliwiających ich identyfikację i zbierać te dane. Klienci i wszyscy odwiedzający stronę internetową https://www.dlblegal.pl mogą zostać poproszeni o podanie następujących kategorii danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu. Dane te Prawnicy DLB Legalotrzymują bezpośrednio od Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową.

Dodatkowo, Prawnicy DLB Legal mogą gromadzić także następujące kategorie danych osobowych: nazwy domen oraz adresy IP Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową wraz z danymi statystycznymi uwzględniającymi sposób jej użytkowania.

2.    Informacje i dane, o których mowa powyżej, gromadzone są z wykorzystaniem plików typu „cookies” (tzw. ciasteczka) lub przy użyciu podobnych cyfrowych technologii personalizacji danych. Działania te pozwalają Prawnikom DLB Legal na monitorowanie i udoskonalanie treści strony internetowej https://www.dlblegal.pl oraz innych stron internetowych związanych z działalnością Prawników DLB Legal. O sposobach korzystania z plików typu „cookies” można przeczytać pod adresem: https://dlblegal.plpolityka-cookies. Informacje dotyczące usuwania plików „typu cookies” lub ich blokowania dostępne są na stronie: http://www.wszystkoociasteczkach.pl.

3.    Prawnicy DLB Legal mogą wykorzystywać informacje i dane dotyczące Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://www.dlblegal.plw następujących celach:
(a) usprawnienia ich zawodowej działalności oraz w celu administrowania stroną internetową https://www.dlblegal.pl,
(b) udostępnienia Klientom i wszystkim odwiedzającym stronę spersonalizowanych treści,
(c) przetwarzania wszelkich pochodzących od Klientów i osób odwiedzających stronę zapytań wraz z koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi,
(d) w celach, dla których przekazano te informacje i dane,
(e) dla poprawy jakości treści strony internetowej https://www.dlblegal.pl.

4.    Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes DLB Legal, polegający na możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji z Klientami i osobami odwiedzającymi stronę internetową w ramach prowadzonej przez DLB Legal działalności gospodarczej.
Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DLB Legal mogą w każdym czasie daną zgodę wycofać. W tym celu należy skontaktować się z DLB Legalw jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

5.    Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez DLB Legal  bieżących kontaktów z Klientami i osobami odwiedzającymi stronę internetową, a następnie przez okres 12 miesięcy. Po upływie danego okresu DLB Legal może zwrócić się do Klientów i osób odwiedzających stronę internetową z zapytaniem o możliwość dalszego przetwarzania ich danych osobowych.

6.    Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom DLB Legal, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z DLB Legal. 

7.    Informacje i dane, które zostały w pełni zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację Klienta i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://www.dlblegal.pl) mogą być wykorzystywane przez Prawników DLB Legal w dowolnych – dozwolonych prawem – celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.

8.    W treści strony internetowej https://www.dlblegal.pl mogą być zawarte odwołania do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich (tzw. linki). Prawnicy DLB Legal nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki tych osób lub podmiotów w zakresie ochrony prywatności Klientów i wszystkich odwiedzających tę stronę internetową ani zawartości tych stron internetowych.

9.    Prawnicy DLB Legal podejmują starania celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową https://www.dlblegal.pl przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. Serwery, na których umieszczona jest domena https://www.dlblegal.pl zostały właściwie zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania wiadomości e-mail

1.    Wszyscy odwiedzający stronę internetową https://www.dlblegal.pl proszeni są o nieprzesyłanie informacji lub danych o poufnym charakterze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail: kancelaria@dlblegal.pl do czasu zawarcia umowy o obsługę prawną z  DLB Legal, w treści której DLB Legal potwierdzi Klientom fakt reprezentowania ich lub występowania w ich imieniu. Wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące Klientami DLB Legal nie stanowią informacji prawnie chronionej, w konsekwencji czego mogą być ujawniane osobom lub podmiotom trzecim.

2.    Pochodzące od Prawników DLB Legal wiadomości e-mail, a wraz z nimi wszystkie załączniki przeznaczone są wyłącznie do użytku adresata tych wiadomości. Mogą zawierać one prawnie uprzywilejowane i poufne informacje. Jeśli odbiorca takiej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem tej wiadomości, Prawnicy DLB Legal informują, iż jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie informacji zawartych w tej wiadomości jest ściśle zabronione.

3.    W przypadku przesyłanych w treści wiadomości e-mail materiałów chronionych prawem autorskim Prawnicy DLB Legal informują, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich ich twórcy/twórców. W wypadku otrzymania przez odbiorcę nie będącego właściwym adresatem wiadomości e-mail pochodzącej od Prawników DLB Legal fakt taki należy natychmiast zgłosić nadawcy i usunąć z zawartości komputera tę wiadomość e-mail wraz ze wszelkimi do niej załącznikami.

 

Prawnicy DLB Legal prowadzą procesy rekrutacyjne kandydatów na przyszłych pracowników lub współpracowników DLB Legal. Kandydaci mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych.

1.   Dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy z DLB Legal będą przetwarzane w celu:
(a) dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy lub współpracy z DLB Legal,
(b) dokonania oceny kwalifikacji zawodowych kandydata do pracy lub współpracy z DLB Legal na określonym stanowisku, na które dany kandydat aplikuje,
(c) dokonania oceny zdolności i umiejętności wymaganych do pracy na stanowisku, na które dany kandydat aplikuje.

2. W stosunku do kandydatów na pracowników lub współpracowników, DLB Legal przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, posiadane wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), a także niezbędność posiadania przez DLB Legal tych danych w celu zawarcia umowy o pracę.

3. DLB Legal może zbierać do przetwarzania także inne kategorie danych osobowych niż wskazane w pkt 2 powyżej w celu weryfikacji osoby kandydata podczas procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawnąprzetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda kandydata na pracownika lub współpracownika DLB Legal, a także uzasadniony interes DLB Legalw tym, by przetestować i ocenić kwalifikacje i umiejętności kandydatów do pracy lub współpracy. Zgoda kandydata na pracownika stanowi także podstawę przetwarzania danych osobowych w celu ich następczego wykorzystania przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji.

4. Określone powyżej dane osobowe DLB Legal będzie przechowywać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje osoba, której dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy kandydat do pracy wyraził odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane takiego kandydata DLB Legal będzie przechowywać przez okres 3 lat od daty ich zebrania.

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom DLB Legal, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z DLB Legal. 

 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z DLB Legal, będącym Administratorem danych osobowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych”.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

W przypadku pytań, wątpliwości lub jakichkolwiek sugestii związanych zaprezentowaną Polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości email: kancelaria@dlblegal.pl.
Prawnicy DLB Legal mogą wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego Klienci i wszyscy odwiedzający stronę internetową https://www.dlblegal.pl proszeni są o regularne jej sprawdzanie.

Powrót