Często w amerykańskich filmach oglądamy sceny, gdzie jeden z małżonków wysyła do drugiego papiery rozwodowe, drugi małżonek je podpisuje i gotowe. Są już po rozwodzie. Bez sądu, bez świadków, bez kłótni na sali. Gdyby to było takie proste… Sprawdźmy więc kiedy można żądać rozwodu, aby był zgodny z przepisami polskiego prawa. 

 

____________________________________________

Warto wiedzieć..

W dalszej części artykułu omówimy podstawy, które muszą zostać spełnione by sąd orzekł rozwód. Najpierw jednak słowem wstępu trzeba podkreślić, że w polskim prawie naczelną zasadą jest zasada trwałości rodziny oraz równouprawnienia małżonków. Oznacza to, że sąd musi upewnić się, że nie ma żadnych możliwości na powrót do życia w małżeństwie. W innym przypadku, po prostu nie orzeknie rozwodu. 

Druga z zasad – równouprawnienia małżonków oznacza, że sąd musi traktować interesy każdego z małżonków na równi i rozstrzygać biorąc pod uwagę sytuację obojga z nich. 

 

Zatem kiedy można żądać rozwodu?

Aby można było wystąpić do sądu z pozwem o rozwód muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Pomiędzy małżonkami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład ten musi być zupełny oraz trwały. W praktyce nie wystarczy, aby małżonkowie z dnia na dzień stwierdzili, że rozkład ten nastąpił i jest całkowity. Sąd w trakcie rozprawy zadaje bardzo dokładne pytania, by ustalić czy rozkład faktycznie wystąpił, czy obejmuje wszystkie obszary życia małżonków oraz jak długo trwa. Jeżeli Sąd dojdzie do przekonania, że rozkład nie jest zupełny lub trwały wówczas nie rozwiąże  takiego małżeństwa. 

 

Zupełny rozkład pożycia

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny gdy ustaną wszystkie więzi warunkujące istnienie małżeństwa. Do więzi tych zalicza się: więź psychiczną, więź fizyczną i więź gospodarczą. 

Więź psychiczną inaczej można nazwać więzią emocjonalną, duchową lub uczuciową. Polega na istnieniu wzajemnego zrozumienia i pozytywnego stosunku pomiędzy małżonkami. Wyraża się poprzez szacunek małżonków do siebie, lojalność, szczerość, zaufanie, szacunek i akceptowanie cech drugiego małżonka. Sąd badając występowanie tej więzi często zadaje pytanie o uczucia do drugiej strony. 

Drugą z więzi, występowanie której bada Sąd jest więź fizyczna. Nazywana również więzią intymną lub cielesną. Utrzymywanie przez małżonków, nawet sporadycznie, stosunków seksualnych, oznacza, że więź ta nie ustała. Sąd pyta małżonków czy utrzymują kontakty seksualne oraz kiedy miało to miejsce ostatni raz. Warto zaznaczyć, że nie można uznać, że więź seksualna ustała, jeżeli wynika to z przyczyn obiektywnych – na przykład choroby jednego z małżonków, podeszłego wieku, długotrwałego wyjazdu służbowego czy przebywania w zakładzie karnym.

Przeczytasz też:   ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE

Kolejną z więzi jest więź gospodarcza, która jest rozumiana jako prowadzenie przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego. Sąd bada czy małżonkowie wspólnie mieszkają i utrzymują mieszkanie, czy wspólnie uiszczają opłaty za media, czy robiąc zakupy zaopatrują całą rodzinę czy wyłącznie siebie oraz czy posiadają wspólny majątek czy każdy z nich posiada swój odrębny. Tak samo jak w przypadku więzi fizycznej – brak więzi gospodarczej spowodowany okolicznościami obiektywnymi nie jest traktowany jako ustanie tej więzi.

 

Trwały rozkład pożycia

Gdy Sąd dojdzie już do przekonania, że rozkład pożycia pomiędzy małżonkami jest zupełny, musi także zbadać czy jest trwały. Przy czym rozkład pożycia nie następuje z dnia na dzień. Należy go oceniać jako proces, rozciągnięty w czasie. Nie ma jednoznacznych wytycznych jaki okres zupełnego rozkładu musi upłynąć, by móc stwierdzić jego trwałość. Pomocniczo przyjmuje się, że musi upłynąć co najmniej około 6 miesięcy, jednakże każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualne. W przypadku małżeństw z długim stażem małżeńskim, by móc stwierdzić trwałość rozkładu okres ten może być dłuższy. Natomiast w przypadku młodszych małżeństw okres potrzebny do stwierdzenia, że dane małżeństwo nie ma szans na rozwój w przyszłości może być krótszy.

 

Czy trwały i zupełny rozkład pożycia wystarczy do orzeczenia rozwodu?

Gdy Sąd zbada występowanie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodu, które opisaliśmy powyżej, musi jeszcze ustalić czy nie ma żadnych przeszkód by orzec rozwód. Przepisy polskiego prawa przewidują dwie negatywne przesłanki rozwodowe. Zalicza się do nich: sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz z zasadami współżycia społecznego, a także niemożność orzeczenia rozwodu, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. 

Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące negatywnych przesłanek rozwodowych odsyłamy do tego wpisu. 

 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące rozwodu lub potrzebujesz pomocy przy napisaniu pozwu – skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.

Powrót