Łożenie na utrzymanie dziecka stanowi jeden z obowiązków obojga rodziców. O kryteriach ustalania wysokości miesięcznych alimentów, tym jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę pisaliśmy już w artykule o wysokości alimentów na dziecko. W tym wpisie omówmy jednak jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów na dziecko.

 

____________________________________________

 

Co robić gdy rodzic nie płaci alimentów?

Jeżeli mamy wyrok sądu, w który orzeczono obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że jest on zaopatrzony w tzw. klauzulę wykonalności. Po uprawomocnieniu się wyroku należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek, w wyniku którego otrzymamy dokument uprawniający nas do podejmowania dalszych działań.

Choć konsekwencje niepłacenia alimentów na dziecko mogą być dalekoidące, podstawowym narzędziem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. We wniosku należy wskazać dokładne dane osoby dochodzącej alimentów oraz dokładne dane rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Dodatkowo, koniecznie wskazać trzeba z jakich składników majątku dłużnika komornik ma prowadzić egzekucję. Chodzi na przykład o: wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, świadczenie renty/emerytury, nadpłatę z podatku, zajęcie wierzytelności należnych dłużnikowi. Co więcej, można żądać egzekucji z rzeczy ruchomych będących własnością dłużnika (samochód, motocykl, dzieła sztuki, kolekcja monet) czy nawet nieruchomości. Do wniosku dołączamy oryginał wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Dalsze działania podejmuje już komornik. Warto wskazać, że egzekucja alimentów rządzi się swoimi prawami. Mianowicie:

  • egzekucja alimentów ma pierwszeństwo przed innymi długami. Oznacza to, że nawet jeżeli komornik prowadzi już egzekucję od danego rodzica to w pierwszej kolejności zajęte środki będzie przekazywał na rzecz dziecka.
  • zajęciu podlegają 3/5 wynagrodzenia czyli 60% zarobków. 
  • nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Zatem inaczej niż w przypadku innych egzekucji, nawet u rodziców zarabiających najniższą krajową, komornik może zająć 60% wynagrodzenia, nie pozostawiając równowartości najniższej krajowej pensji na rachunku dłużnika.

 

Karne konsekwencje niepłacenia alimentów

Niezależnie od wniosku do komornika, sposobem na rodziców uchylających się od płacenia alimentów jest złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Aby móc mówić o przestępstwie niealimentacji, rodzic musi unikać płacenia co najmniej 3 rat alimentów. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można złożyć na policji bądź do prokuratury. Karą, która grozi za popełnienie danego przestępstwa jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku. Niestety, jest to długotrwała forma dochodzenia sprawiedliwości i nie gwarantuje uzyskania dochodzonych kwot.

Przeczytasz też:   ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Pamiętać także trzeba, że wyrok skazujący za niepłacenie alimentów powoduje, że dana osoba ma status karanej. Taka okoliczność odnotowuje się w Karcie Karnej. Może to mieć swoje konsekwencje w przyszłości, w razie wykonywania zawodu wymagającego nie bycia karanym.

 

Odebranie dłużnikowi prawa jazdy

Wobec rodzica niepłacącego alimentów możliwe jest zastosowanie jeszcze innej, dość zaskakującej sankcji. Sankcją tą jest odebrania prawa jazdy. Aby móc ją zastosować koniecznie trzeba posiadać wyrok sądu stwierdzający obowiązek zapłaty alimentów. Następnie dłużnik musi przez okres co najmniej 6 miesięcy nie uiszczać alimentów w kwocie wyższej niż 50% zasądzonej. Dodatkowo, egzekucja prowadzona wobec dłużnika musi okazać się bezskuteczna. Oznacza to, że komornik nie jest w stanie wyegzekwować pełnej kwoty alimentów. Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione, osoba uprawniona może złożyć do właściwego organu (prezydenta miasta bądź wójta) wniosek o podjęcie odpowiednich działań wobec dłużnika.

W wyniku złożonego wniosku, organ najpierw ustala sytuację faktyczną oraz majątkową rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów, a także przyczyny braku płatności. Wzywa również dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli dłużnik jest osobą bezrobotną, wówczas organ zobowiązuje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy oraz aktywizacji zawodowej. W sytuacji, gdy dłużnik odmawia złożenia oświadczenia bądź zarejestrowania się w urzędzie, wówczas organ może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. A także może złożyć wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika do właściwego starosty.

Jakkolwiek dane narzędzie można uznać za nieoczywiste jeśli chodzi o egzekucję alimentów, to często jest ono skuteczne.

 

 

Jak widać, konsekwencje niepłacenia alimentów na dziecko mogą być różnorodne. Z pewnością jednak wszystkie wiążą się z uciążliwymi dolegliwościami dla dłużników.

____________________________________________

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z egzekwowaniem alimentów skontaktuj się z nami. Skorzystaj z opieki prawnej na najwyższym poziomie.

 

 

Powrót