Ten wpis należy rozpocząć od wyjaśnienia, że tak naprawdę spółka cywilna nie jest żadną spółką. Można powiedzieć, że określanie jej w ten sposób jest jedynie skrótem myślowym. Uregulowania jej dotyczące znajdują się w Kodeksie cywilnym. Wynika z nich, że w rzeczywistości umowa spółki to stosunek zobowiązaniowy istniejący pomiędzy jej wspólnikami. Zatem w jaki sposób spółka cywilna występuje w zamówieniach publicznych?

____________________________________________

Podmiot praw i obowiązków

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie może także być podmiotem praw i obowiązków. Zatem w jaki sposób występuje w obrocie prawnym? W jaki sposób zawiera się z nią umowy? W tym przypadku podmiotami praw i obowiązków są każdorazowo wspólnicy takiej spółki. Dlatego też w każdej umówię należy dokładnie wprowadzić dane rejestrowe dotyczące każdego wspólnika, jednocześnie zaznaczając, iż występują w obrocie prawnym jako wspólnicy spółki cywilnej.  

 

Spółka cywilna w zamówieniach publicznych

Tak samo sprawa wygląda w przypadku gdy spółka cywilna składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wspólników traktuje się jako wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stanowi o tym art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W konsekwencji powyższego wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy, czy też wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. 

 

O czym wspólnicy spółki cywilnej powinni pamiętać

  • Składając ofertę, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wskazać pełnomocnika podczas postępowania i ewentualnie również upoważnionego do podpisania umowy. 
  • Wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 125 PZP.
  • Zamawiający może określić szczególny sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 117 PZP. Dany przepis również będzie miał zastosowanie do wspólników spółki cywilnej. Istotne jest dalsze uregulowanie danego przepisu, zgodnie z którym warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności jest uznawany za spełniony, gdy co najmniej jeden ze wspólników posiada takie uprawnienia. Wspólnicy mogą się także powołać na zdolności innych w celu wykazania spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia czy kwalifikacji zawodowych.
  • W sytuacji gdy wybrana została oferta spółki cywilnej, Zamawiający ma prawo żądać przed zawarciem umowy przedłożenia przez wspólników spółki cywilnej kopii umowy spółki cywilnej.

 

Jeżeli masz jakieś pytania związane z zamówieniami publicznymi – skontaktuj się z nami. Na pewno pomożemy.

 

Powrót