×

GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ na rzecz Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Fundacja powstała w dniu 16 marca 1993 roku. Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Radca prawny Tomasz Drabot jest członkiem Zarządu tej Fundacji.

W efekcie dzisiaj jesteśmy w stanie zająć się kwestiami związanymi nie tylko z prawno-księgową stroną funkcjonowania już istniejących firm, ale także doradzić najlepszą formę prawną dla nowo powstających podmiotów. Przedsiębiorcom stawiającym pierwsze kroki w biznesie pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Doskonała orientacja w różnych obszarach prawa, w tym prawa cywilnego i gospodarczego, pozwala nam gwarantować klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Możemy podjąć się reprezentowania klientów przed organami państwowymi, prowadzenia w ich imieniu spraw przed sądami, organami administracyjnymi oraz organami ścigania.

Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w konkretnych branżach daje nam możliwość świadczenia usług na rzecz klientów operujących w różnych sektorach rynku. Mieliśmy możliwość współpracy z przedsiębiorstwami o zróżnicowanym profilu działalności, szczególne doświadczenie posiadamy zwłaszcza w zakresie obsługi prawnej firm medycznych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów o publicznym, jak i niepublicznym charakterze.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
1 marca 2018 r.


Prawnicy DLB Legal korzystają na swojej stronie internetowej http://www.dlblegal.pl z plików typu „cookies” oraz innych cyfrowych technologii personalizacji danych.

Plik typu „cookie” to niewielki plik zapisywany na komputerze Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.pl, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez nich stronach internetowych. Pliki „cookies” mogą zawierać dane dotyczące ustawień witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników ze stronami internetowymi.

Takie pliki umożliwiają Prawnikom DLB Legal na uzyskanie informacji o czy odwiedzili Państwo naszą stronę internetową w przeszłości i na jakie treści tej strony zwrócili Państwo swoją uwagę. O sposobach korzystania z plików typu „cookies” można przeczytać pod adresem: http://www.dlblegal.pl/polityka-cookies. Pliki typu „cookies” nie są niebezpieczne dla użytkowników strony internetowej. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie mogą być także wykorzystywane do rozpowszechniania jakichkolwiek wirusów czy innego złośliwego w działaniu oprogramowania. Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami typu „cookies”.

Wykorzystanie plików typu „cookies” w zakresie funkcjonowania strony internetowej
Używamy plików typu „cookies” w celu tworzenia zbiorczych statystyk osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz ich zachowań w sieci. Wykorzystujemy te informacje, aby móc dowiedzieć się, które z części naszej strony internetowej są najczęściej odwiedzane oraz na potrzeby wprowadzania odpowiednich usprawnień. Dane mają charakter skumulowany, co oznacza, że nie możemy dokonywać identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

Strona internetowa http://www.dlblegal.pl korzysta z usługi analitycznej Google Analytics świadczonej przez Google, Inc. Usługa ta wykorzystuje pliki typu „cookies” do analizowania sposobów w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki typu „cookies” wraz z adresem IP są przekazywane do Google, Inc. i są przechowywane na serwerach Google, Inc.

Google, Inc. będzie korzystać z tej informacji na potrzeby dokonywania oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących witryny i korzystania z Internetu. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Instrukcja wyłączania plików typu „cookies”
Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub odrzucała wszystkie konkretne pliki typu „cookies”. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik typu „cookie” jest przesyłany do Państwa komputera. Pliki typu „cookies” zachowane na Państwa komputerze można na trwałe usunąć.
Informacje dotyczące wyłączania plików typu „cookies” dostępne są na stronie: http://www.jakwylaczyccookie.pl.

Polityka prywatności Prawników DLB Legal
24 maja 2018 r.

Prawnicy DLB Legal szanują poufność danych osobowych swoich Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.pl. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przezDLB Legaldanych osobowych, w zakresie dotyczącym prowadzonej Kancelarii oraz strony internetowej http://www.dlblegal.pl.


Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka DLB Legal Drabot i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach, dalej zwana „DLB Legal”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez skorzystanie z jednego z poniżej wymienionych sposobów:

 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dlblegal.pl
 2. telefonicznie: + 48 32 282 30 76
 3. przesyłką listową na adres: ul. Kościuszki 22/5, 44-100 Gliwice
 

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania strony internetowej

1.    W różnych obszarach strony internetowej http://www.dlblegal.pl Prawnicy DLB Legal mogą prosić Klientów i wszystkich odwiedzających tę stronę o przekazanie informacji i danych umożliwiających ich identyfikację i zbierać te dane. Klienci i wszyscy odwiedzający stronę internetową http://www.dlblegal.pl mogą zostać poproszeni o podanie następujących kategorii danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu. Dane te Prawnicy DLB Legalotrzymują bezpośrednio od Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową. 

Dodatkowo, Prawnicy DLB Legal mogą gromadzić także następujące kategorie danych osobowych: nazwy domen oraz adresy IP Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową wraz z danymi statystycznymi uwzględniającymi sposób jej użytkowania. 

2.    Informacje i dane, o których mowa powyżej, gromadzone są z wykorzystaniem plików typu „cookies” (tzw. ciasteczka) lub przy użyciu podobnych cyfrowych technologii personalizacji danych. Działania te pozwalają Prawnikom DLB Legal na monitorowanie i udoskonalanie treści strony internetowej http://www.dlblegal.pl oraz innych stron internetowych związanych z działalnością Prawników DLB Legal. O sposobach korzystania z plików typu „cookies” można przeczytać pod adresem: {{$HOME}}polityka-cookies. Informacje dotyczące usuwania plików „typu cookies” lub ich blokowania dostępne są na stronie: http://www.wszystkoociasteczkach.pl.
 
3.    Prawnicy DLB Legal mogą wykorzystywać informacje i dane dotyczące Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.plw następujących celach:
(a) usprawnienia ich zawodowej działalności oraz w celu administrowania stroną internetową http://www.dlblegal.pl,
(b) udostępnienia Klientom i wszystkim odwiedzającym stronę spersonalizowanych treści, 
(c) przetwarzania wszelkich pochodzących od Klientów i osób odwiedzających stronę zapytań wraz z koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, 
(d) w celach, dla których przekazano te informacje i dane, 
(e) dla poprawy jakości treści strony internetowej http://www.dlblegal.pl.

4.    Podstawą prawną przetwarzania powyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes DLB Legal, polegający na możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji z Klientami i osobami odwiedzającymi stronę internetową w ramach prowadzonej przez DLB Legal działalności gospodarczej. 
Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DLB Legal mogą w każdym czasie daną zgodę wycofać. W tym celu należy skontaktować się z DLB Legalw jeden ze sposobów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. 
 
5.    Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez DLB Legal  bieżących kontaktów z Klientami i osobami odwiedzającymi stronę internetową, a następnie przez okres 12 miesięcy. Po upływie danego okresu DLB Legal może zwrócić się do Klientów i osób odwiedzających stronę internetową z zapytaniem o możliwość dalszego przetwarzania ich danych osobowych. 
 
6.    Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom DLB Legal, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z DLB Legal. 
 
7.    Informacje i dane, które zostały w pełni zanonimizowane (tj. pozbawione wszelkich elementów umożliwiających identyfikację Klienta i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.pl) mogą być wykorzystywane przez Prawników DLB Legal w dowolnych - dozwolonych prawem - celach i mogą być przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.

8.    W treści strony internetowej http://www.dlblegal.pl mogą być zawarte odwołania do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich (tzw. linki). Prawnicy DLB Legal nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki tych osób lub podmiotów w zakresie ochrony prywatności Klientów i wszystkich odwiedzających tę stronę internetową ani zawartości tych stron internetowych.
 
9.    Prawnicy DLB Legal podejmują starania celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów i wszystkich odwiedzających stronę internetową http://www.dlblegal.pl przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. Serwery, na których umieszczona jest domena http://www.dlblegal.pl zostały właściwie zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym użytkowania wiadomości e-mail

1.    Wszyscy odwiedzający stronę internetową http://www.dlblegal.pl proszeni są o nieprzesyłanie informacji lub danych o poufnym charakterze za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail: kontakt@dlblegal.pl do czasu zawarcia umowy o obsługę prawną z  DLB Legal, w treści której DLB Legal potwierdzi Klientom fakt reprezentowania ich lub występowania w ich imieniu. Wiadomości e-mail przesyłane przez osoby niebędące Klientami DLB Legal nie stanowią informacji prawnie chronionej, w konsekwencji czego mogą być ujawniane osobom lub podmiotom trzecim.
 
2.    Pochodzące od Prawników DLB Legal wiadomości e-mail, a wraz z nimi wszystkie załączniki przeznaczone są wyłącznie do użytku adresata tych wiadomości. Mogą zawierać one prawnie uprzywilejowane i poufne informacje. Jeśli odbiorca takiej wiadomości nie jest zamierzonym adresatem tej wiadomości, Prawnicy DLB Legal informują, iż jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie informacji zawartych w tej wiadomości jest ściśle zabronione.

3.    W przypadku przesyłanych w treści wiadomości e-mail materiałów chronionych prawem autorskim Prawnicy DLB Legal informują, że ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie praw autorskich ich twórcy/twórców. W wypadku otrzymania przez odbiorcę nie będącego właściwym adresatem wiadomości e-mail pochodzącej od Prawników DLB Legal fakt taki należy natychmiast zgłosić nadawcy i usunąć z zawartości komputera tę wiadomość e-mail wraz ze wszelkimi do niej załącznikami.

 

Polityka prywatności w zakresie dotyczącym  przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w DLB Legal 

Prawnicy DLB Legal prowadzą procesy rekrutacyjne kandydatów na przyszłych pracowników lub współpracowników DLB Legal. Kandydaci mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. 
 
1.   Dane osobowe kandydatów do pracy lub współpracy z DLB Legal będą przetwarzane w celu:
(a) dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy lub współpracy z DLB Legal,
(b) dokonania oceny kwalifikacji zawodowych kandydata do pracy lub współpracy z DLB Legal na określonym stanowisku, na które dany kandydat aplikuje,
(c) dokonania oceny zdolności i umiejętności wymaganych do pracy na stanowisku, na które dany kandydat aplikuje.  

2. W stosunku do kandydatów na pracowników lub współpracowników, DLB Legal przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, posiadane wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), a także niezbędność posiadania przez DLB Legal tych danych w celu zawarcia umowy o pracę. 

3. DLB Legal może zbierać do przetwarzania także inne kategorie danych osobowych niż wskazane w pkt 2 powyżej w celu weryfikacji osoby kandydata podczas procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawnąprzetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda kandydata na pracownika lub współpracownika DLB Legal, a także uzasadniony interes DLB Legalw tym, by przetestować i ocenić kwalifikacje i umiejętności kandydatów do pracy lub współpracy. Zgoda kandydata na pracownika stanowi także podstawę przetwarzania danych osobowych w celu ich następczego wykorzystania przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji.  

4. Określone powyżej dane osobowe DLB Legal będzie przechowywać przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje osoba, której dane są przetwarzane. W sytuacji, gdy kandydat do pracy wyraził odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, dane takiego kandydata DLB Legal będzie przechowywać przez okres 3 lat od daty ich zebrania. 

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie kontrahentom DLB Legal, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT lub biurom księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej z DLB Legal. 


 

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 6. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

 
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z DLB Legal, będącym Administratorem danych osobowych, korzystając z jednego ze sposobów wskazanych powyżej w punkcie „Administrator danych osobowych”. 
 

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych. 
 
 
 
W przypadku pytań, wątpliwości lub jakichkolwiek sugestii związanych zaprezentowaną Polityką prywatności, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości email: kontakt@dlblegal.pl.
Prawnicy DLB Legal mogą wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego Klienci i wszyscy odwiedzający stronę internetową http://www.dlblegal.pl proszeni są o regularne jej sprawdzanie.
 

Polityka mediów społecznościowych Prawników DLB Legal
1 marca 2018 r.

 

Prawnicy DLB Legal chcą być w stałym kontakcie ze swoimi Klientami i w związku z tym przewidują konieczność używania w tym celu m. in. platform mediów społecznościowych. W celu określonym powyżej Prawnicy DLB Legal korzystają z następujących platform społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter.

Dla zapewnienia skutecznej i niezakłóconej komunikacji między Stronami za pośrednictwem mediów społecznościowych Prawnicy DLB Legal określili czytelne zasady tej komunikacji.

Jeśli mają Państwo w powyższym zakresie jakiekolwiek uwagi czy sugestie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości email: kontakt@dlblegal.pl.

 1. Wszystkie serwisy społecznościowe są monitorowane i Prawnicy DLB Legal zastrzegają sobie prawo do usuwania komentarzy Użytkowników lub ich blokowania w razie wystąpienia przynajmniej jednego z następujących powodów:
  • Niepowiązane komentarze: jeśli komentarze lub posty Użytkowników nie są związane z tematem postu;
  • Nieodpowiednie komentarze: jeśli komentarze lub posty zawierają wulgaryzmy lub inne treści, które są nielegalne, obraźliwe, oszczercze lub szkalujące czyjeś dobre imię;
  • Spam: wszelkie komentarze lub poty ukierunkowane na sprzedaż produktu lub usług lub stanowiące próbę skierowania Użytkowników do określonej strony internetowej w celu uzyskania korzyści osobistych, politycznych lub pieniężnych;
  • Słowne ataki: wszelkie treści, które bezpośrednio zagrażają lub szkalują dobre imię Prawników DLB Legal, naszych Klientów lub naszych pracowników
 2. Prawnicy DLB Legal ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w mediach społecznościowych. Dla zapewnienia powyższej zasady zostały przygotowane przez Prawników DLB Legal wytyczne dla nich dotyczące sposobu korzystania z kont mediów społecznościowych, które obejmują Facebook, LinkedIn, Twitter.
 3. Oficjalna obecność Prawników DLB Legal na platformach społecznościowych obejmuje następujące media Facebook, LinkedIn i Twitter jako @DLBlegal.

Prawnicy z DLB LEGAL – Państwa partnerzy w prawie Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej DLB LEGAL. Zapewniamy doświadczenie i profesjonalizm w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Nasz zespół złożony jest z wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, specjalizujących się w różnych gałęziach prawa. Dzięki wysokim kompetencjom oraz dobremu zrozumieniu specyfiki branży, w której Państwo działacie, staną się oni Waszymi partnerami w prawie, zapewniając Wam wsparcie w prowadzeniu działalności.

Korzenie naszej działalności sięgają 2013 roku. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Dzięki temu nasza Kancelaria Prawna wyspecjalizowała się w świadczeniu pomocy prawnej oraz doradczej dla przedsiębiorców, spółek i podmiotów gospodarczych, działających w szerokim spektrum branż. 

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Obszar jego zainteresowań zawodowych to prawo zamówień publicznych oraz prawo medyczne.

Specjalizuje się w zakresie mediacji i negocjacji, doradza klientom kancelarii przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilnego.

Biegle porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim, co znacznie ułatwia komunikację z firmami zagranicznymi działającymi na rynku polskim.

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa umów oraz prawa ochrony danych osobowych.

W kancelarii odpowiada za bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, świadcząc usługi prawne i okołoprawne na ich rzecz. Biegle porozumiewa się w języku angielskim co ułatwia komunikację z podmiotami zagranicznymi, potrzebującymi pomocy prawnej.

Adwokat wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa zamówień publicznych.

Biegle porozumiewa się w języku angielskim co ułatwia komunikację z podmiotami zagranicznymi, potrzebującymi pomocy prawnej.
W codziennej pracy reprezentuje interesy Klientów naszej Kancelarii w sprawach z zakresu prawa karnego oraz prawa zamówień publicznych.

Prywatnie fascynuje się zagadnieniami z zakresu medycyny sądowej oraz kryminalistyki, co skłoniło ją do podjęcia kolejnych studiów – na kierunku Archeologia Sądowa.

41-902 Bytom
Moniuszki 20 lok. 12 A

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla  ZOZ, NZOZ oraz spółek zajmujących się działalnością medyczną i specjalistycznych gabinetów lekarskich. 

Oferujemy bieżącą obsługę prawną szpitali i przychodni, a także reprezentujemy lekarzy w tzw. procesach medycznych.

Wspieramy podmioty lecznicze w procedurach rejestracji podmiotów leczniczych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, reprezentacji przez organami państwowymi oraz reprezentowaniem klientów w procesach odszkodowawczych.

Stała współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłymi sądowymi umożliwia nam sprawne poruszanie się w tym zakresie prawa, co jest dla naszych Klientów dodatkowym atutem.

Kościuszki 22/5
Gliwice 44-100

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa po weryfikację dokumentacji przetargowej, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych.

Dzięki współpracy Wykonawców z zespołem naszej Kancelarii , firmy zyskują gwarancję uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach.

Zamawiający dzięki współpracy z Kancelarią gwarantują sobie legalność podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim zyskują pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

​Zajmujemy się tworzeniem i analizą, a także negocjacjami umów na rzecz krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw. Mamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia umów i  kontraktów handlowych w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej.
 
Oferujemy profesjonalną pomoc prawną obejmującą nie tylko umowy sporządzone lub wykorzystywane przez Klientów Kancelarii, ale również umowy przekazane Klientom przez ich kontrahentów.
 

Zapewniamy pomoc w sporządzaniu projektów umów, wspomagamy swoich Klientów zarówno na etapie zawierania, jak i przy realizacji lub rozwiązywaniu umów.

Obsługujemy przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (GIODO – RODO) oraz bezpieczeństwa informacji. 

Weryfikujemy, czy zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw i rozporządzeń regulujących tę problematykę. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed GIODO, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Przygotowujemy dokumentację zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i dokonujemy zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Wspieramy firmy w zakresie wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych i w dbaniu o dane osobowe pracowników, klientów oraz kontrahentów.

Rejestrujemy dla Klientów Kancelarii  podmioty prawa handlowego. Pomagamy w wyborze najlepszej formy prawnej dla nowo rozpoczynanych działalności gospodarczych.

Analizujemy za i przeciw konkretnym rozwiązaniom, przed faktyczną rejestracją spółki.

Oferujemy pomoc etapie rejestracji nowego podmiotu. Przygotowujemy umowy spółki, sporządzamy wszelkie wymagane do rejestracji dokumenty oraz składamy komplet dokumentów we właściwym urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W naszym zespole mamy doświadczonych księgowych zajmujących się obsługą spółek kapitałowych.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować pełną obsługę prawno–księgową, co stanowi dodatkowy atut dla osób, którym zależy na spójności podejmowanych działań.

Udzielamy porad prawnych, wydajemy pisemne i ustne opinie oraz prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania.

Specjalizujemy się w umowach prawa cywilnego, prowadzimy sprawy spadkowe, doradzamy w zakresie dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych. Prowadzimy sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników.

Dzięki bieżącemu monitoringowi orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego nasi prawnicy mogą skutecznie pomagać się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego.

Tworzymy i przekształcamy spółki prawa handlowego oraz pomagamy w przeprowadzaniu zmian w ich strukturze organizacyjnej. Przeprowadzamy procesy przekształceniowe w spółkach osobowych i kapitałowych, realizujemy zlecenia fuzji i przejęć.

Dzięki dużemu doświadczeniu i praktyce skutecznie rozwiązujemy wewnętrzne problemy prawne podmiotu, związane z pracownikami i związkami zawodowymi, a także  zewnętrzne z którymi styka się przedsiębiorstwo w codziennej działalności.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo działalności gospodarczej oferując kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, również w zakresie reprezentowania przed organami państwowymi.

 • Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
 • Studia Podyplomowe Prawa Medycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Studium Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Studium Rachunkowości w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Opolskim.

Czas wolny dzieli pomiędzy podróże i pilotowanie ultralekkich samolotów. Jest prawdziwym miłośnikiem aktywnej rekreacji i każdą wolną chwilę spędza realizując swoje sportowe pasje. Jako zapalony fan sportów wodnych, kocha spędzać czas nad wodą. Gdy tylko obowiązki mu na to pozwalają, żegluje po polskich wodach śródlądowych.

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo.
 • Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
 • Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wolne chwile dzieli pomiędzy dwie pasje, trekking górski i podróże po słonecznej Italii. Jest italofilem i smakoszem włoskiej kuchni.

 • Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.
 • Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja.
 • Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologia Sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo.

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku, wolne chwile poświęca na podróżowanie zarówno te bliskie, jak i dalekie. Uwielbia spędzać wolny czas w kuchni, eksperymentując ze smakami dań regionalnych z całego świata.

Radca Prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych. Odpowiada w tym zakresie za bieżącą obsługę Klientów Kancelarii.

 • Wydział Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku prawo
 • Studia Podyplomowe w zakresie Zamówień Publicznych na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe w zakresie  Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku. Wolne chwile spędza jeżdżąc na nartach, łyżwach i rowerze. Fascynuje ją dobre kino, bardzo ceni sobie twórczość Woody Allena, Pedro Almodovara i Ridley’a Scotta.

 • Wydział Ubezpieczeń i Finansów Akademii Ekonomicznej – 3 letnie studia licencjackie, specjalność  rachunkowość.
 • Wydział Ubezpieczeń i Finansów Akademii Ekonomicznej – 2 letnie studia magisterskie, specjalność rachunkowość.
 • Od 2005 posiada Certyfikat Księgowy nr 12406/2005 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prywatnie jest miłośniczką aktywnego wypoczynku i podróżowania.

Wszelką pomoc prawną podejmujemy z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych od profesjonalnych pełnomocników, dlatego nasi Klienci mają gwarancję starannego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Prawnicy Kancelarii DLB LEGAL znają dobrze realia gospodarczej działalności podmiotów, którym świadczymy usługi, dlatego rozpoznajemy i zaspakajamy potrzeby klientów z zachowaniem należytej dyskrecji i poufności.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi obszarami naszej działalności

Zespół Kancelarii składa się doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spornych spraw sądowych. Naszym dodatkowym atutem jest to, że skutecznie łączymy wiedzę prawniczą ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów. To sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem prawnym dla Państwa firmy.

adwokat-radca-prawny

aplikant-adwokacki

student-praktykant

GÓRNOŚLĄSKĄ FUNDACJĘ ONKOLOGICZNĄ na rzecz Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Fundacja powstała w dniu 16 marca 1993 roku. Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach w realizacji jego zadań i celów statutowych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Radca prawny Tomasz Drabot jest członkiem Zarządu tej Fundacji.

FUNDACJĘ SFINKS - Z PASJĄ DO DZIECI z siedzibą w Mysłowicach zajmującą się świadczeniem pomocy wychowankom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, wspieraniem osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz materialnym wsparciem szkół i bibliotek, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Wspólnicy Kancelarii DLB Legal finansowo wspierają przedsięwzięcia organizowane przez tę Fundację.

Aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa i postępowania cywilnego, przede wszystkim zaś prawa rodzinnego i prawa zobowiązań. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych, zdobyte w trakcie praktyki i pracy w kancelarii. Biegle porozumiewa się w języku angielskim.

 

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo
 • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
 

Publikacje:

 
 • „Sprzedaż alkoholu przez Internet”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 nr 3 (801),
 • „Co autor miał na myśli? – czyli jak czytać prawo na przykładzie ustawy o wychowaniu w trzeźwości”, współautorstwo, w: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXV Język-Urząd-Prawo pod red. Magdaleny Czachorowskiej,
 • „Jak mówić językiem dzieci o sprawach intymnych – refleksje wokół książki >Nie lubię łaskotek!< Marcie Aboff , współautorstwo, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz. Kielce 2016, s.101-111.

Wolny czas spędza na aktywnym wypoczynku lub czytaniu kryminałów. Poza tym uwielbia podróżować.

Poniżej znajdują się wyniki wyszukiwania Twojej frazy. Jeżeli nie tego szukałeś, wpisz ponownie fraze w pole poniżej i kliknij "Szukaj".

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, prawa pracy jak również prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Posiada 15-letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Bardzo dobrze posługuje się językiem niemieckim, a w stopniu podstawowym również językiem rosyjskim i włoskim.

Aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oba kierunki ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Na kierunku Prawo obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Postępowanie mediacyjne w procesie karnym” pod kierunkiem dra hab. prof. UŚ Jarosława Zagrodnika.

Konferencje:

Od kilku lat, jako wolontariusz prowadzi wykłady z zakresu prawa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a także zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z klas o profilu prawniczym.

Interesuje się psychologią, językiem nowych mediów oraz komunikacją społeczną. Jest miłośniczką teatru, a także aktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.
 • Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wolny czas spędza na aktywnym wypoczynku. Gdy czas na to pozwala - podróżuje, a gdy wolnych chwil jest tylko kilka - piecze.